เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 27 สัญญา
007/2567 17/10/2566 บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน 17,000,000.00 ดูรายละเอียด
006/2567 09/10/2566 บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 480,000.00 ดูรายละเอียด
005/2567 02/10/2566 บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด สัญญาซื้อขายค่าสิทธิ์การบำรุงรักษาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (WU MIS) จำนวน 1 ระบบ 3,800,000.00 ดูรายละเอียด
004/2567 29/09/2566 บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน 513,000.00 ดูรายละเอียด
003/2567 27/09/2566 บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบปั๊มสูบน้ำและระบบควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน 490,000.00 ดูรายละเอียด
002/2567 28/09/2566 บริษัท มิสเตอร์ สมาร์ท พาวเวอร์ จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าศูนย์สำรองข้อมูล จำนวน 1 รายการ 98,000.00 ดูรายละเอียด
001/2567 19/09/2566 บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์หลักอาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 107,000.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  < 1 2 3
blank