เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 27 สัญญา
030/2567 15/03/2567 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน 14,330,732.45 ดูรายละเอียด
029/2567 15/03/2567 บริษัท เศรษฐศิลป์ จำกัด สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาการวิภาค จำนวน 67 รายการ 1,047,000.00 ดูรายละเอียด
027/2567 20/03/2567 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out lab) จำนวน 170 รายการ 2,034,889.00 ดูรายละเอียด
026/2567 01/03/2567 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 1,745,000.00 ดูรายละเอียด
025/2567 07/03/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส การโยธา 2021 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรวลัยนิวาสเลขที่ 701 อาคารวลัยนิวาส 7 และเลขที่ 1001,1002, และ 1007 อาคารวลัยนิวาส 10 จำนวน 4 หลัง 1,139,000.00 ดูรายละเอียด
022/2567 06/03/2567 บริษัท แรพพอท จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 1,445,000.00 ดูรายละเอียด
021/2567 09/02/2567 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สัญญาจ้างงานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 515,000.00 ดูรายละเอียด
020/2567 21/02/2567 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Atorvastatin 40 mg film coated tablet จำนวน 390,000 เม็ด 4,654,000.00 ดูรายละเอียด
019/2567 27/02/2567 บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 63,680,000.00 ดูรายละเอียด
018/2566 05/02/2567 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ 2,282,400.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  1 2 3 > 
blank