เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 003/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 003/2567
สัญญาลงวันที่ 27/09/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 27/09/2567
วงเงินสัญญา 490,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบปั๊มสูบน้ำและระบบควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบปั๊มสูบน้ำและระบบควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank