เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 018/2566

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 018/2566
สัญญาลงวันที่ 05/02/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 05/04/2567
วงเงินสัญญา 2,282,400.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียดรายการ สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 3 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank