เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 024/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 024/2567
สัญญาลงวันที่ 10/04/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 660,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาซื้อขายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
รายละเอียดรายการ สัญญาซื้อขายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank