เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 004/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 004/2567
สัญญาลงวันที่ 29/09/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 513,000.00 บาท
งวดงาน - งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank