เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 007/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 007/2567
สัญญาลงวันที่ 17/10/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 17/10/2567
วงเงินสัญญา 17,000,000.00 บาท
งวดงาน 12 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank