เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 026/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 026/2567
สัญญาลงวันที่ 01/03/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 01/03/2568
วงเงินสัญญา 1,745,000.00 บาท
งวดงาน 3 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank