เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 013/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 013/2567
สัญญาลงวันที่ 20/12/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 20/12/2567
วงเงินสัญญา 1,755,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 1 รายการ
รายละเอียดรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 1 รายการ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครการปิโตรเลียม
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank