เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 002/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 002/2567
สัญญาลงวันที่ 28/09/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 98,000.00 บาท
งวดงาน 3 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าศูนย์สำรองข้อมูล จำนวน 1 รายการ
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าศูนย์สำรองข้อมูล จำนวน 1 รายการ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท มิสเตอร์ สมาร์ท พาวเวอร์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank