เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 001/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 001/2567
สัญญาลงวันที่ 19/09/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 107,000.00 บาท
งวดงาน 4 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์หลักอาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์หลักอาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank