เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 011/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 011/2567
สัญญาลงวันที่ 25/12/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 1,995,550.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Carmellose sodium 500 mg/100 ml+glycerol 1 g/100 ml+hyaluronate sodium 100 mg/100ml eye drops,solution,0.4ml unit dose )จำนวน 5,000 กล่อง
รายละเอียดรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Carmellose sodium 500 mg/100 ml+glycerol 1 g/100 ml+hyaluronate sodium 100 mg/100ml eye drops,solution,0.4ml unit dose )จำนวน 5,000 กล่อง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 6 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank