เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 010/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 010/2567
สัญญาลงวันที่ 13/12/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 13/09/2567
วงเงินสัญญา 1,695,522.00 บาท
งวดงาน 4 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาซื้อขายสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30 % และโซดาไฟชนิดสารละลาย 50%
รายละเอียดรายการ สัญญาซื้อขายสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30 % และโซดาไฟชนิดสารละลาย 50%
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 6 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank