เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 030/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 030/2567
สัญญาลงวันที่ 15/03/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 13/06/2567
วงเงินสัญญา 14,330,732.45 บาท
งวดงาน 36 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน
รายละเอียดรายการ สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank