เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 006/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 006/2567
สัญญาลงวันที่ 09/10/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 480,000.00 บาท
งวดงาน 4 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank