เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 19 สัญญา
024/2562 06/12/2561 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปั่นตกตะกอน 2,622,677.00 ดูรายละเอียด
023/2562 06/12/2561 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด สัญญาซื้อขายชุดดูดจ่ายสารละลาย 1,533,203.00 ดูรายละเอียด
020/2562 20/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17,940,000.00 ดูรายละเอียด
017/2562 23/11/2561 บริษัท 98 โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 500,000.00 ดูรายละเอียด
016/2562 20/11/2561 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 649,600.00 ดูรายละเอียด
015/2561 20/11/2561 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 468,585.00 ดูรายละเอียด
014/2562 05/11/2561 บริษัท โปร เอวี จำกัด สัญญาซื้อขายระบบเสียงและภาพสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 7 1,870,000.00 ดูรายละเอียด
013/2562 06/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,600,000.00 ดูรายละเอียด
012/2562 09/11/2561 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) สัญญาซื้อขายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28,500,000.00 ดูรายละเอียด
011/2562 09/11/2561 บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด สัญญาซื้อขายระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ(MIS) 44,885,500.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  1 2 > 
blank